(no subject)

оши бк и при пен ии
ф ил ьм окаллас
оркес тр накладывается н    калас
 анадо
оркст р вниз чуток
акалллас нав ерх
орк естр вни з
пом каллас натойже высот е
см клавир
или вни з
держим рассояние соркестром

зюг анн ов у     г ен  н а ди        ю  а  н оо          р ее ви  ч у

         со б  р а ли   сзер  но       з а   1  де  н ь
 т у л т е д же  
 р а д ел
 на к ро м  с  к о т у
н  а п р о д а   жк  у
н а об р а  бо  т ку  
н а    с  к ла д  и  р о  в ан и     е

  в  а  ж но      ч  тоб  ы  в  ы  по м огл и   м е н в р о  с ии й    с е йч ас   в  оз ь ми  те   м а т ер  иа  лы   в ти ми р я з е в      ке и в и н ст ит уту е
в а в  и л ов  у
                                                                                                                                                                                                           

(no subject)

                                                                         th e        pl a  yin g             nby the  c ka    v ir

i f  w  e             s e e                   g  e  t  s     

  th a t  c  on n e c t t  w  o      no e  s   th at        a r e                         s kip  th e l i n e
 w  e  pl  y  s  fo   r z a n d o


              c  r e s  h e n  d o  or   di  s   r e s h e n d  o

     u                          pd  o  w  n   ot   d ow nu  p


 

                                                                                                            ч елло игит ара

дв асни мка


в ыс оц ки  й   ги  т ар а


                         
                   пр а в а  я ру  к а  


                              д ер  жит гитар у 
 л  е  в а я         део          жит ру к у  в п е р е д

  м  ы    м о  лд е м   та к      д  е л а  т ь  ь со ль  ны  е  в е ч  ер а   с он ат ы и   п ар  ти т ы   и ли   и за  и и


с  о с о  кр  пи  ко й  д у к д о   и пр о ч  е м 

 2   -я                                                      ф от а                ф    й ерм  а нн


                          ле в а я  рука  ч  у  ть   
                       сб о к а
пр ав ая
 дер      жит  сысч ок  
                                 с        м          ы ч  ок  дже    с а м 

                  на                            по  лс е д н ююс труну

                                                                        а п ре  до р  от   кр   ыто й  п я терн е й ру к             
          три  па л ь                    ц а           централь ных  в ме  с те


бол ь                                                                            шо й          п але й                                                                          ц от к и н у  т  ми  зи  не   ц  

 с н и зу   ч   у т ь  по ни  ж е

м  ы  пе р  би р а е м  н а до но й   ст р  у  не   и на м  н оги      х

                                                                           to  m a   x    im   ven gero  v
and  i  sa  b  e  l l e   f  a us  t

  i s a  b  e  l l e   
ple   a s ed   onot  pa  y  with the  fo r c e  in th e   t r iple          koz ert
and                 th e                                                                                                                 g a t     wa y  b  e t w e e th e                         s  e c  o  n  d  and  th       i  r d     p ar t

in   the   x onc erto  for vilo i n of t x h aikoc                             ky   t oo 

 ple a s  e   pl  a  y   this    mo ooth  ly
                                                     

                                                    th e    x  er e c  is  e in th  e   icehocke   y an d foo tb all     you s e  th  e                               hol e                                                         b etwee ntwo l e gs   o f the                def ender
 you n n e e d   to    g e  t hte    r              u b b er   or the  b al lor

m a ke the                                                                                     shot  a  c c  u ra  t e l y  in  to  the                                  t  w o le g  s  of  t h  e  d e gf  e  nd  e r
  w e                 pu  t t   w  o                                                reubb ers
and            pu t t h  e                                  ru  b b e  r o r  b a ll  

 and      the keep er  d id  n     o t  s e e yo ur      s h ot o r     yo  u
                                                                                   

и та к н  о  те б  у  рг

  вс  е  а та  к у ют с  хо  да
   п о  я в л  я  ю т с     вн о чи   и  д  ут  п о  о дно  м у 
                                        е с л и к то т  с  аза дь     б ь  ют р азхво  р ачи  в а бт ся   кор   пу с ом
                          ру  ка м             и н ог ам и  на      да


 ис тре л  ют
 л у ч ш е рез  а ть
га р д ы   с  ни  з у  в ве рх и  ко лот ь

    за т  ем   


                                                         а  та ка         с тр угов на пр и с т а р нь  

                                  л ес  тни ц ы

      по  м  ат ав  к а ко р  а   б л я   с м о  ря

 з  ат ем  а та  т к   а  та  м              гед о р е х    им еет пр  об ле м  ы

     п о  тм т е с и лы  возьмиу тор ехи    з а жму  т                 о          обо ро я                ющи  х  с я вт и  с  ки
                                                                                              

(no subject)

ну дна п р о гр а м м  а
к р е с  т ь  я не  раб о ч  и  м
р а бо   чи е   к ре  с  ть  я  на  м

за  да  ч  а     вы к о  п а т ь  зе м л ю    п о л я  ил  и де л я  нк и   в а м  б  р а  об огр е т   сп о м о  щ ь ю т р уб  и  о ргани зв ат ь  п о л и   в об уч е ни е   к р    е ст  ь я н   пр и  гот о в л е и    ю  
      к                                        по  с е в  но  й   о  р  а ба о т ке з  ем л и   и  с бор у у ро   жа я
 н у ж н ы оч  к ар и  ки   из с ел  ь хо хз  а  ка   д ем  и й ис ем  ен а
 ну  жгы    та р ы е за па с и                        о   т ом       к а ко й  с  ор т г д е  у ро дил  с я                              раб  о ч  ие    в к а лд  ы  в  а  ют      е нь ги в р к ес т ь ян  по  лу ч  а   ю т   хл е б  и л и      д ен  ь ги п о  с л  е пр о да ж  иу ро  ж а я

 в с е  п о по   д пи  с  ку е
                                                                                                                                                                 

                                                tot h e  p  a r  t rope r s

w e  ne ed  t o       s  t  u              d  y  how  to                                                     go inot t he        c re  t ain                c  i  r  c l e

w  e ne  ed  t o   t a  k e  ino t th e   a c c o un t  th  a t   the        je        t      t h  ro w  n s   
th e c ar g oa nd   the   p ar atr o  ppe rs 

                                                             b ac  ka ccor d ing  tot he                               fo rm  ul  a   of  phy         s i c s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

              the  s          i t  u a  t  i on

th e                                        m ass    of                j e  t w  i th    c a  r g o  a n d p ar  tr   oop  s     -x

 wit h     p a                                l e  s  s   p  a    tr  oop  s is   theles t h e                                                                                                    
            f  


                                                                           w e h a v e  a noth    e r  b a  ll is t s
p a  th  
  w e ne egh    toe iigh t th   e  p  a  ra  tr oop e r  s  a nd c a r   g o
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(no subject)

 е щ е    ра  з  
ч е    ны  м  бе та м

с  ч  тта   й те  тр а  е к то р и  ю   в о  зм  о  ж н о го о р у  ж и я   п р о ти   в  и  к а
 

    бе ре м  бро  с а ем м   я ч    ит е н  ни  с ны   й   ил и б              ь е м  и  зр а ке  тк и
за да  ч  а    о каза ть с  я   там   гд е   т р а ек то р  я  пол к е ьтт а  в м ес т ес  тр а е к  тори  е  й   в зор вы  в а ен    лдо  с та  н у т  с  о л д  а та т