?

Log in

   Journal    Friends    Archive    Profile    Memories
 

Критик Юрского периода

Jan. 29th, 2017 05:14 pm

                                                                         th e        pl a  yin g             nby the  c ka    v ir

i f  w  e             s e e                   g  e  t  s     

  th a t  c  on n e c t t  w  o      no e  s   th at        a r e                         s kip  th e l i n e
 w  e  pl  y  s  fo   r z a n d o


              c  r e s  h e n  d o  or   di  s   r e s h e n d  o

     u                          pd  o  w  n   ot   d ow nu  p


 

Leave a comment

Jan. 29th, 2017 05:09 pm (no subject)

                                                                                                            ч елло игит ара

дв асни мка


в ыс оц ки  й   ги  т ар а


                         
                   пр а в а  я ру  к а  


                              д ер  жит гитар у 
 л  е  в а я         део          жит ру к у  в п е р е д

  м  ы    м о  лд е м   та к      д  е л а  т ь  ь со ль  ны  е  в е ч  ер а   с он ат ы и   п ар  ти т ы   и ли   и за  и и


с  о с о  кр  пи  ко й  д у к д о   и пр о ч  е м 

 2   -я                                                      ф от а                ф    й ерм  а нн


                          ле в а я  рука  ч  у  ть   
                       сб о к а
пр ав ая
 дер      жит  сысч ок  
                                 с        м          ы ч  ок  дже    с а м 

                  на                            по  лс е д н ююс труну

                                                                        а п ре  до р  от   кр   ыто й  п я терн е й ру к             
          три  па л ь                    ц а           централь ных  в ме  с те


бол ь                                                                            шо й          п але й                                                                          ц от к и н у  т  ми  зи  не   ц  

 с н и зу   ч   у т ь  по ни  ж е

м  ы  пе р  би р а е м  н а до но й   ст р  у  не   и на м  н оги      х

Leave a comment

Back a Page - Forward a Page